Изпълнение на Договор № BG06-Д01-0006/ 21.09.2018 г. с предмет: „Осигуряване на логистика и обучение и логистика за провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални услуги” за обособена позиция 2

Тема: Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца

 ЦЕЛЕВА ГРУПА: Служители в структурата на публичната администрация, предоставящи социални услуги и служители на доставчици на социални услуги – персонал, работещ в действащи социални услуги за деца.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Повишаване мотивацията на служителите от действащите социални услуги – резидентен тип, подобряване на професионалната им компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им, усъвършенстване на знанията и практическите умения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите. Обученията целят и провеждане на адекватна политика в сферата на социалните услуги и кореспондират с идентифицираните нужди като ще стимулират развитието на персонала работещ в тези сфери.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

  • Провеждане на специализирани (тематични) обучения на целевата група в присъствена форма на територията на страната;
  • Повишен капацитет и професионална компетентност за предоставяне на СУ;
  • Повишена мотивация на служителите от действащи и новосъздадени социални услуги;
  • Усъвършенстване на практическите умения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите;
  • Обучени 4000 (четири хиляди) броя участници от услугите за деца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО: Формата на обучението е присъствена. Обучението включва добра теоретична част със силно практическа насоченост. Обучението ще се проведе посредством презентации, представяне на добри практики, решаване на практически казуси, практически демонстрации и самостоятелна индивидуална и групова работа.

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е обща продължителност от 20 учебни часа. Един учебен час е с продължителност от 45 минути.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Обучението ще се провеждат от обяд на първия ден до обяд на третия ден.

viber image 2019-04-16 , 19.03.16

Провеждане на изнесени двудневни обучения по проект BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка – творим красота“ от екипа на „Атлас Тренинг“

Обученията са предназначени за родители от различните етнически групи, а темите и дискусиите са организирани така, че да бъдат фокусирани върху активното включване на родителите във възпитателно-образователния процес в детските градини и в предучилищните групи с цел развиване на участия и придобиване на по-високи социални компетенции за активно участие във възпитателния процес и за преодоляване на негативните обществени нагласи.

Цялата публикация

Покана обучения – второ полугодие 2016

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)
Лицензия № 2015121205 /2015

Представените курсове са международно признати и утвърдени от
ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (EFQM)

Вижте пълната програма тук >>>

18_11-2016

Обучение – продукти за растителна защита

ЦПО „Атлас Тренинг“ предлага обучения по програма: „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“, утвърдена от БАБХ със Заповед № РД11-2060/2016 >>>

18_11_2016_2

Стил, хармония и здраве

Evergreen

Запознайте се с нашата

ПРОГРАМА „Стил, хармония и здраве

  • Пакет «Стил» – 6 дневна програма с 5 нощувки за почивка в планински курорт през лятото; ЦЕНА: 349,00 лв./човек
  • Пакет « Хармония» – Едноседмична 8 дневна програма със 7 нощувки в планински курорт през лятото на 2016г.; ЦЕНА: 481,00 лв./човек
  • Пакет «Здраве» – двуседмична 15 дневна програма с 14 нощувки в планински курорт през лятото на 2016г.; ЦЕНА: 899,00 лв./човек

Виж цялата програма тук >>>